Operacija: Zvitorepec se vrača domov

Operacija: Zvitorepec se vrača domov


Cilj operacije: Vzpostavitev pogojev za potrebe razvoja širšega multikulturno-medgeneracijskega okolja za izvajanje podjetniških, kulturnih in turističnih aktivnosti

Sofinancirane aktivnosti:

 • Ureditev pogojev za izvedbo operacije
 • Razvoj produktov in storitev
 • Dvodnevni Festival Zvitorepec se vrača domov
 • Promocija in trženje

Osnovna šola Sveti Jurij je v okviru operacije izvedle dve predstavi, sodelovala pri organizaciji razstav in delavnic ter se udeležila dvodnevnega Festivala Zvitorepec se vrača domov. Tako smo prispevali k izvedbi izobraževalno ozaveščevalnih dogodkov, ki so generator novih vsebin, programov, produktov in storitev.

(več …)

Jesenske tekmovalne igre

Jesenske tekmovalne igre

V soboto, 29. 9. 2018, smo učenci 1. triade imeli športni dan. Igrali smo se igre  z jesenskimi pridelki. Tekmovali smo v kotaljenju buče, nošenju pridelkov v obroč in nazaj ter v pobiranju kostanjev s tal. 3. a razred je bil boljši od 3. b.

(več …)

Prva delovna sobota na OŠ Sveti Jurij

Prva delovna sobota na OŠ Sveti Jurij

29. 09. 2018 je na OŠ Sveti Jurij potekala prva delovna sobota in s tem tudi prvi športni dan – orientacijski tek.

Učenci smo v šolo prišli kot po navadi, zjutraj ob 8.00. Za začetek smo se zbrali v amfiteatru pred šolo, nato pa smo se vsi skupaj odpravili na šolsko igrišče. Tam smo se razdelili v 14 skupin. Vsaka skupina je bila sestavljena iz 7 – 9 učencev od 4. do 9. razreda.

(več …)

Šola v naravi

Šola v naravi

V ponedeljek, 17.9.2018 smo se učenci OŠ Sveti Jurij skupaj z učenci OŠ Grad odpravili v šolo v naravi na Debeli Rtič. Spremljala sta nas učitelj Igor Šuša in učiteljica Andeja Burina. (več …)

Sprememba postajališča za šolske avtobuse v Serdici

Spoštovani učenci in starši!

Zaradi varnostnih razlogov bo postajališče za šolske avtobuse v Serdici, od 1. 10. 2018 naprej, pri STAREM MLINU V SERDICI (doslej Nemec). Sprememba postajališča velja za privoze in razvoze.

Hvala za razumevanje!

Šolska skupnost in šolski parlament

Učenci šole se  povezujejo v šolsko skupnost učencev ter šolski parlament, kjer uveljavljajo svoje interese.

Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas..

Otroški parlament je program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo osnovnošolci zberejo na nacionalnem parlamentu.

Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora Slovenije v Ljubljani.

Izvršilni organ skupnosti učencev šole je šolski parlament. Člani šolskega parlamenta so predstavniki otroškega parlamenta, ki se volijo na razrednih skupnostih na začetku šolskega leta.

Tema otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/19 je ŠOLSTVO IN ŠOLSKI SISTEMI, ki se nadaljuje iz prejšnjega šolskega leta.

Mentorica otroškega parlamenta v šolskem letu 2018/19: Andreja Vertič, prof. RP.

Teden otroka® 2018
Tema Tedna otroka v letu 2018 je PROSTI ČAS

Letošnji Teden otroka® bo potekal od 1. do 7. oktobra. Osredotočili se bomo na pomen kvalitetnega preživljanja prostega časa.

Teden otroka je projekt ZPMS, ki se začne vsak prvi ponedeljek v mesecu oktobru in traja 7 dni. V Tednu otroka® se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji.

Teden otroka temelji na obeleževanju Svetovnega dneva otroka, ki ga je leta 1956 priznala Generalna skupščina Združenih narodovMednarodna zveza za varstvo otrok (I.V.C.W.) in Mednarodni fond za pomoč otrokom Unicefpa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne.

Po priporočilih ZN se je Svetovni dan otroka (zasledi se tudi termin »Mednarodni otroški dan«) praznuje prvi ponedeljek oktobra.

Naravoslovni dan v Vulkaniji

Naravoslovni dan v Vulkaniji

V torek, 18. septembra smo se šestošolci, skupaj z učiteljema popeljali s cestnim turističnim vlakom do Vulkanije pri Gradu. Vožnja z vlakom nam je bila zanimiva, saj se nas je večina z njim popeljala prvič. V Vulkaniji smo preko vodenja in ogleda dveh filmov spoznali kako so v preteklosti nastajale kamnine in kakšna je kamninska sestava Goričkega. Spoznali smo tudi mineral olivin, ki ga najdemo v vulkanski kamnini. V geološkem muzeju smo si ogledali in spoznali še druge minerale ter njihovo uporabnost.

(več …)

SIO 2020

SIO 2020

Naša šola sodeluje v programu nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju. (več …)

Šolska prehrana

Zakon o osnovni šoli določa, da mora šola za svoje učence organizirati šolsko prehrano. Pri organizaciji mora upoštevati Smernice za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanja. Zdravstveni vidik šolske prehrane je podrobneje opredeljen v naslednjih dokumentih, ki so podlaga smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih:

 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah )v nadaljevanju Smernice)
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
 • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

V Smernicah je zapisano, da ne obravnavajo kakršnekoli alternativne oblike prehranjevanja v okviru organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Smernice prav tako ne obravnavajo specifičnih prilagoditev posameznih obrokov za otroke, katerih bolezni so povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali jemanjem določenih zdravil. V tem primeru je potrebno, na podlagi lečečega zdravnika otroka, individualno posvetovanje med starši, organizatorjem prehrane in po potrebi kliničnim dietikom, ki predlaga jedilnike za predpisane diete, in prilagoditev ponujenih obrokov v okviru organizirane prehrane omenjenim zdravstvenim zahtevam.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB z vsemi pripadajočimi spremembami) je izbrani osebni zdravnik za mladoletne osebe do dopolnjenega 19. leta starosti lahko specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine (družinski zdravnik) ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 36 % neto povprečne plače.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.