Razširjen tim šolske svetovalne službe

Pedagoginja: Andreja Sraka

E-mail: andreja.sraka@ossvj.si

Telefon: 02 55 98 770


OPIS DELA:

Pedagoginja v sodelovanju z vsemi drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (učenci, starši, strokovni delavci in vodstvo šole) skrbi za optimalen razvoj otrok in uspešnost otroka v šoli.

Pedagoginja se vključuje na naslednjih področjih dela:

 • UČENJE IN POUČEVANJE (npr. učne težave, potreba po dodatni pomoč, izbirni predmeti …);
 • ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA IN RED (npr. vzgojne težave, težave z vključevanjem v oddelku, težave na področju medosebnih odnosov…);
 • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ (npr. težave z odraščanjem…);
 • ŠOLANJE (npr. vpis v šolo, urejanje šolske dokumentacije, svetovanje pri učnih težavah, delo z učenci s posebnimi potrebami…);
 • POKLICNA ORIENTACIJA (npr. svetovanje pri izbiri poklica in nadaljevanju poklicne poti, ugotavljanje učenčevih poklicnih interesov…) ter
 • SOCIALNO EKONOMSKE STISKE (npr. pomoč in svetovanje pri reševanju socialno ekonomskih stisk)….

V kolikor imate starši ali učenci kakršnokoli vprašanje, ali potrebujete informacijo iz katerega od navedenih področij, ste vljudno vabljeni, da ste oglasite pri pedagoginji.

Pedagoginja je dosegljiva v pisarni na matični šoli ali po telefonu ali e-pošti.

URNIK DELA

PONTORSREČETPET
7.00 - 12.20
Svetovalno delo v šoli
7.00 - 15.00
Svetovalno delo v šoli
7.00 - 14.10
Svetovalno delo v šoli
7.00 - 11.35
Svetovalno delo v šoli
8.00 - 12.20
Svetovalno delo v šoli
12.25 - 13.10
SUP v uč. 44
11.35 - 12.20
ISP 3. r.
12.25 - 13.10
ISP 6. r.
13.10 - 13.30
Svetovalno delo v šoli
12.25 - 13.10
SUP v uč. 44
13.10 - 15.00
Svetovalno delo v šoli
13.30 - 14.15
ISP
13.10 - 15.00
Svetovalno delo v šoli
14.15 - 15.00
Svetovalno delo v šoli

Psihologinja: Anita Fartek

E-mail: anita.fartek@ossvj.si

Telefon: 02 55 98 775


OPIS DELA:

Psihologinja v sodelovanju z vsemi drugimi udeleženci vzgojno-izobraževalnega procesa (učenci, starši, strokovni delavci in vodstvo šole) skrbi za optimalen razvoj otrok in uspešnost otroka v šoli.

Psihologinja se vključuje na naslednjih področjih dela:

 • UČENJE IN POUČEVANJE (npr. učne težave, potreba po dodatni pomoč, …);
 • ŠOLSKA KULTURA, VZGOJA, KLIMA IN RED (npr. vzgojne težave, težave z vključevanjem v oddelku, težave na področju medosebnih odnosov, …);
 • TELESNI, OSEBNI IN SOCIALNI RAZVOJ (npr. težave z odraščanjem, …);
 • ŠOLANJE (npr. svetovanje pri učnih težavah, delo z nadarjenimi učenci, …);
 • POKLICNA ORIENTACIJA (npr. svetovanje pri izbiri poklica in nadaljevanju poklicne poti, ugotavljanje učenčevih poklicnih interesov…).

V kolikor imate starši ali učenci kakršnokoli vprašanje, ali potrebujete informacijo iz katerega od navedenih področij, ste vljudno vabljeni, da ste oglasite pri psihologinji.

Psihologinja je dosegljiva v pisarni na matični šoli ali po telefonu ali e-pošti.


Defektologinja: Klementina Kosednar – Ceiger

E-mail: klementina.kosednar-ceiger@ossvj.si


OPIS DELA:

Trendi v  vzgoji in izobraževanju so, da se v ospredje postavlja učenca in njegove vzgojno izobraževalne potrebe. Za nudenje dodatne strokovne pomoči otrokom s specifičnimi vzgojno izobraževalnimi potrebami naša šola zagotavlja defektologa.

V letošnjem šolskem letu obravnavam 12 otrok. Z njimi delam individualno ali v manjši skupini v razredu ali izven njega. Posamezna obravnava naj bi trajala od 20 do 45 minut.

Obravnava ni namenjena inštrukcijam, vendar se obravnavana snov uporablja kot sredstvo za razvoj procesov, funkcij in za odpravljanje težav.

Pri svojem delu skušam:

 • prepoznati naravo težav in pogoje, pod katerimi učenec doseže najboljše rezultate,
 • izbrati specifične metode dela in pomoči, da bo lahko učenec obvladal šolske spretnosti,
 • z različnimi metodami, tehnikami doseči, da bo učenec kompenziral težave v razvoju in pri učenju,
 • pri otroku razvijati občutek varnosti,
 • v šolskem in širšem  okolju razvijati tolerantnejši odnos do otroka,  do njegovih težav in pravilnejše ravnanje z njim.

Program mojega dela zajema:

 • neposredno delo z učenci z učnimi težavami,
 • sodelovanje s starši,
 • sodelovanje z razrednikom in drugimi učitelji,
 • sodelovanje s šolsko svetovalno službo,
 • permanentno in fakultativno izobraževanje ter vodenje dokumentacije.
 • izdelava diagnostične ocene,
 • sodelovanje pri pripravi individualiziranega programa.

 

Pedagoginja – koordinatorica za pedagoško delo z učenci Romi: Ane Mari Čerpnjak

E-mail: anemari.cerpnjak@ossvj.si


OPIS DELA:

Delo koordinacije pedagoškega dela z učenci Romi na OŠ Sveti Jurij izvaja pedagoginja Ane Mari Čerpnjak in temelji na načelu enakih možnosti. Upoštevana pa so tudi druga načela in cilji:

 • zagotavljanje vzgoje in izobraževanja, ki omogočata doseganje ciljev oziroma standardov znanja, ki so opredeljeni v učnih načrtih za OŠ,
 • uveljavljanje pravice do ohranjanja spoštovanja romskega jezika in kulture v vzgoji in izobraževanju,
 • vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje zagotavljata prevzemanje funkcionalnih rekvizitov družbe in obenem      spoštovanje različnosti ter identitete,
 • vključevanje v večinsko družbo tako, da vzgoja in izobraževanje v kurikulu zagotavljata načela in vrednote enakosti v povezavi s socialno pravičnostjo (spopad s predsodki, približevanje univerzalnim vrednotam, spoštovanje druge kulture in jezika),
 • načelo enakih možnosti in upoštevanje različnosti med otroci ter načelo multikulturalizma (spoštovanje specifičnosti romske kulture),
 • načelo sodelovanja s starši (načelo vseživljenjskosti, funkcionalnosti, demokratičnosti, prostovoljnosti, raznovrstnosti in dinamičnosti, integriranosti, aktivne udeležbe),
 • zagotavljanje pogojev za doseganje ciljev in standardov znanja. (Vir: Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji).

V nudenje dodatne strokovne pomoči za učence Rome je v šol.l. 2016/2017 vključenih 28 učencev, ki se jim nudi učna pomoč pri SLJ, MAT in TJN ter v okviru splošne učne pomoči še vsakodnevno po ena ura po pouku, ki je namenjena opravljanju domačih nalog in samostojnemu učenju.

V šol.l. 2016/2017 se izvaja tudi izbirni predmet Romska kultura. Romska kultura je izbirni predmet in sodi v sestavni del devetletnega osnovnošolskega družboslovnega izobraževanja v 7., 8. in 9. razredu. V okviru tega predmeta je omogočeno učencem pridobivanje znanja o romski zgodovini, o romski kulturi kot  načinu življenja in o romski  kulturni ustvarjalnosti v preteklosti in danes in hkrati razvijanje sposobnosti in občutljivosti za razumevanje načinov življenja različnih etničnih skupnosti, ki sobivajo na istem prostoru. Učenci in učenke se s pridobljenimi znanji in zmožnostmi usposabljajo za reševanje porajajočih se etičnih vprašanj in problemov, ki jih znajo kritično vrednotiti. Pedagoški proces je naravnan tako, da pospešuje razvoj osebnostnih lastnosti, ki učencem omogočajo uveljavljanje temeljnih civilizacijskih vrednot ter aktivnega državljanstva. Pridobljena znanja in sposobnosti  omogočajo zavedanje, razumevanje in  razvijanje posameznikove in nacionalnih identitet.

Predmet romska kultura postavlja učence v dejaven in spoštljiv odnos do etnične identitete in kulture ter občih kulturnih in civilizacijskih vrednot. Izrazito se opira na vrednotno/vrednostno podstavo pluralne družbe, zlasti na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti, ki spoštuje kulturne pravice, ki so sestavina človekovih pravic.

Ostalo delo in naloge:

 • sodelovanje s starši (tedenska in mesečna govorilna ura, roditeljski sestanki),
 • sodelovanje pri oblikovanju individualnih programov za učence, ki se jim nudi DSP za učence Rome,
 • stalno strokovno izobraževanje,
 • delo v strokovnih aktivih šole,
 • delo v organih in komisijah šole (koordinacija popravnih in predmetnih izpitov),
 • spremljanje strokovne literature,
 • mentorstvo in somentorstvo učencem pri oblikovanju seminarskih in raziskovalnih nalog ob udeležbi na natečajih in razpisih,
 • članstvo v  eko-timu, vodenje in izvedba projekta Mladi v svetu energije,
 • obeležitev svetovnega dneva Romov (medšolsko sodelovanje),
 • sodelovanje pri organizaciji proslav,
 • organizacija predstavitve poklicev v 4. in 5. razredu (vzgojni načrt).
 • druge zadolžitve in načrtovane dejavnosti, ki izhajajo iz LDN-a ŠSS in LDN-a šole.
(Skupno 655 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost