OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2021/2022

 1. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. in 9. razred)

Učenci bodo spoznali prehrano kot vir zdravja: učili se bodo o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi v praksi – pri kuhanju.

Imaš veselje do dela v kuhinji? Si rad pripraviš kaj dobrega za pod zob in te zanima zdrava prehrana? Se vidimo pri urah SPH.

 1. ROMSKA KULTURA (7., 8. in 9. razred)

 V okviru tega predmeta bo učencem omogočeno pridobivanje znanja o romski zgodovini, romski kulturi kot načinu življenja in o romski kulturni ustvarjalnosti v preteklosti in danes ter hkrati tudi razvijanje sposobnosti in občutljivosti za razumevanje načinov življenja različnih etničnih skupnosti, ki sobivajo na istem prostoru. Učenci in učenke se s pridobljenimi znanji ter zmožnostmi usposabljajo za reševanje porajajočih se etičnih vprašanj in problemov, ki jih znajo kritično vrednotiti. Pedagoški proces je naravnan tako, da pospešuje razvoj osebnostnih lastnosti, ki učencem omogočajo uveljavljanje temeljnih civilizacijskih vrednot ter aktivnega državljanstva.

Predmet romska kultura postavlja učence v dejaven in spoštljiv odnos do etnične identitete in kulture ter občih kulturnih in civilizacijskih vrednot. Izrazito se opira na vrednotno/vrednostno podstavo pluralne družbe, zlasti na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti, ki spoštuje kulturne pravice, ki so sestavina človekovih pravic.

 1. VERSTVA IN ETIKA (7., 8. in 9. razred)

 Izbirni predmet je triletni predmet, kjer boš spoznal različne kulture in verstva ter izpopolnil svoja znanja s področja zgodovine, geografije in etnologije. Izbirni predmet je zasnovan kot triletni predmet, zato ga lahko izbereš v vseh zadnjih treh letih šolanja.

Kaj pomenijo besede sinagoga, kasta, ramadan, advent? Kdo je dalajlama? Kdo je bil Mojzes? Kaj so verjeli Maji? Kdo je bil David, ki ga prikazuje Michelangelov kip?

Spoznaj kulturno zakladnico ljudi, ki je skoraj ne poznamo več … Spoznaj tudi bogastvo naše kulturne zakladnice in dosežke človekove kulture.

 1. DRUGI TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA (7., 8. in 9. razred)

»Yes English?«, »No English?«. Še nikoli ni bolj veljal kot velja danes pregovor »kolikor jezikov znaš, toliko veljaš«.

Pri izbirnem predmetu angleščina boš uril vse ravni jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku. Skozi jezikovne funkcije in različne teme se poglabljajo ne samo jezikovno znanje, temveč tudi jezikovne spretnosti. Učenci boste ob koncu treh let učenja dosegli osnovno stopnjo sporazumevanja v tujem jeziku – angleščina.

Izbirni predmet si lahko izbereš v 7., 8. in 9. razredu.

 1. RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (9. razred)

 »Poti sveta te vodijo in vabijo, ne da bi vedel kam. Domači kraj v tebi pusti sledi za vedno.« (P. P.)

Pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja učenci raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem v povezavi z varstvom okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Proučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet …) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in z raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje ipd.

Vabljeni!

 1. ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (7. in 8. razred)

Učenci boste raziskovali preteklost svojega domačega kraja, pri tem razvijali  različne tehnike pridobivanja podatkov v knjižnicah, arhivih in muzejih ter  analizirali različne zgodovinske vire.

Pridružite se nam v razburljivem potovanju odkrivanja in raziskovanja!

 1. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (8. razred)

Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Učenci lahko predmet obiskujejo 1 leto.

 1. ŠPORT ZA ZDRAVJE (7., 8. in 9. razred)

 Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

 1. ŠPORT ZA SPROSTITEV (7., 8. in 9. razred)

 Učencem z izbirnim predmetom omogočamo zdrav telesni razvoj kakor tudi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Učenci boste izpopolnjevali športna znanja ter oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja, ki ga lahko udejanjite preko rednega ukvarjanja s športom tako v šoli kot tudi v prostem času. Če želite občutiti sprostitveni vpliv športne vadbe, se nam pridružite!

 1. IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (7., 8. in 9. razred)

 Učenci boste spoznali pravila igranja odbojke/nogometa, seznanili pa se boste tudi s praktičnimi vsebinami odbojkarske ali nogometne igre. Pri tem bomo razvijali tudi sposobnosti timskega dela, naučili se bomo premagovati in reševati probleme tako na športnem kakor tudi na drugih področjih.

 1. LIKOVNO SNOVANJE (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I  (7. razred) dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika, ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja.

Pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE II (8. razred) in LIKOVNO SNOVANJE III (9. razred) bodo učenci nadgrajevali že pridobljena znanja.

 1. RETORIKA (9. razred)

 A se ti zdi, da si dober govorec/dobra govorka? Bi se rad-a izboljšal-a?

Bi se rad-a naučil-a učinkovito prepričevanje in argumentiranje?

Kaj pomeni retorika? Kako jo uporabljati?

Kako pomembni so značaj in strasti?

Nastanek in zgodovina?

In še in še ….?

Potem si izberi v 9. razredu IP RETORIKA.

 1. ŠAH – ŠHO (7., 8. in 9. razred)

»Šah imenujemo kraljevska igra, ne zato ker v njej nastopa kralj in ne zato ker so jo igrali kralji, temveč zato ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu.«    (Milan Vidmar, šahovski velemojster)

Šahovska igra še dandanes osvaja milijone ljudi s svojimi neskončnimi možnostmi in obenem razvija logično in abstraktno mišljenje, smisel za taktičnosti in borbenost ter smisel za filozofijo in umetnost.

Izbirni predmet šah 1- osnove lahko izberejo čisti začetniki ali pa tudi izkušeni šahisti. Pri predmetu se obravnavajo vsi osnovni elementi šahovske igre, zgodovina nastanka kraljeve igre, šahovnica in figure, njihova vrednost ter kako z njimi igrati. Predmet je naravnan teoretično in praktično, učenci se imajo možnost preizkusiti tudi na tekmovanju. Pri predmetu bomo skratka razkrivali skrivnosti šahovske igre.

 1. MATEMATIČNA DELAVNICA (7., 8. in 9. razred)

Matematika je več kot le računanje, je tudi razmišljanje, spoznavanje, učenost, umetnost, orodje, ki ga uporabljamo povsod in ob vsaki priložnosti.

Pri predmetu se bomo ukvarjali z različnimi dejavnostmi, izmenjevali bomo svoje ideje in razumevanje matematike s svojimi sošolci in učiteljico.

Uporabo znanj, ki jih dobite pri rednem pouku matematike, bomo prikazali na zanimiv način in vpeljali njihovo uporabo v vsakdanje življenje.

Matematična delavnica je sestavljena iz treh enoletnih izbirnih predmetov: MATEMATIČNA DELAVNICA 7, MATEMATIČNA DELAVNICA 8 in MATEMATIČNA DELAVNICA 9. Smiselno je, da učenec obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga obiskuje, učenec pa lahko obiskuje MATEMATIČNO DELAVNICO 8 ALI 9 tudi, če predmeta ni obiskoval v predhodnem razredu.

– V 7. razredu se učenci seznanijo s sklopi: logika, štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanje.

– V 8. razredu se učenci seznanijo s sklopi: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre, geometrija s prepogibanjem papirja.

– V 9. razredu se učenci seznanijo s sklopi: diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, matematika šifriranja in fraktali.

 1. RAČUNALNIŠTVO (7., 8. in 9. r)

 Je predmet, pri katerem boš pridobil temeljna znanja računalniške pismenosti, ki jih v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogočajo lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pridobljena znanja so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Računalništvo je predmet, ki je sestavljen iz treh enoletnih predmetov: UREJANJE BESEDIL, MULTIMEDIJA IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA.

UREJANJE BESEDIL

Delo poteka v računalniški učilnici. Z uporabo spletnega brskalnika bomo razvijali komunikacijske sposobnosti, spoznali bomo delo v spletni učilnici in pripravili projektno nalogo z urejevalnikom besedil. Delo poteka v šoli, zato doma ne potrebuješ računalnika. Pridobljena znanja boš z lahkoto kasneje uporabljal pri drugih predmetih pri pisanju različnih seminarskih nalog.

 MULTIMEDIJA

Pri predmetu nadgradimo  znanje, katerega smo pridobili v 7. razredu, vendar obiskovanje predmeta urejanje besedil ni pogoj za vključitev v predmet multimedija.

Spoznali bomo elektronske prosojnice, s katerimi lahko inovativno predstavimo informacije, delo s slikami, zvokom in z video animacijami. Pripravili bomo video predstavitev informacije. Pridobljeno znanje pa ti bo v pomoč pri pripravi predstavitev pri drugih predmetih.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda, pri predmetu nadgradimo  znanje, katerega smo pridobili v 7. in 8. razredu, vendar obiskovanje predmeta urejanje besedil ter multimedija ni pogoj za vključitev v predmet računalniška omrežja.

Pri predmetu bomo podrobneje spoznali internet ter njegovo delovanje, pogledali si bomo, kako deluje šolsko omrežje in kako je zgrajeno ter kako nastane spletna stran.

 1. ANSAMBELSKA IGRA ( 7., 8. in 9. r)

Kdo ga lahko izbere: učenci 7. 8. in 9. razreda, pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo.

Kaj bomo delali:

 • igramo na Orffova glasbila,
 • igramo ritmična ter ljudska glasbila,
 • uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli,
 • zvočno eksperimentiramo,
 • improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe,
 • se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju,
 • pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester,
 • oblikujemo spremljave različnim pesmicam,
 • oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje,
 • estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo,
 • uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta,
 • beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo,
 • se gibljemo ob glasbi.
 • Raziskujemo, predstavimo in objavimo glasbeno zapuščino domačega okolja.
 • Raziskujemo in predstavimo glasbene dejavnosti posameznikov, ustanov, društev, izvajalcev, zanimivih glasbenih osebnosti.
 • Spoznavamo glasbene poklice in področja ustvarjanja nekoč in danes.
 • Dobrodošla je vsaka vaša ideja, ki jo potem dodelamo.
 1. TURISTIČNA VZGOJA ( 7., 8. in 9. r)

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je  vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot možno področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku.

 1. RASTLINE IN ČLOVEK (7., 8. in 9. razred)

 Ali veš, kako pomembne so rastline za človeka? Pri izbirnem predmetu boš  razširjal in poglabljal znanje o rastlinah, izoblikoval pozitiven odnos do njih, saj rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali (se ne gibljejo, oglašajo itd.), spoznal boš, da nas rastline spremljajo že od našega nastanka – da so bile človeku vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd., spoznal boš različne rastline in njihovo uporabno vrednost ter spoznal, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega delovanja. Postani zagovornik in branitelj rastlin!

 1. NAČINI PREHRANJEVANJA (9. razred)

Načini prehranjevanja je izbirni predmet, ki ga obiskujejo učenci devetega razreda in je nadgradnja predmeta Sodobna priprava hrane. Učenci pridobijo dodatna znanja o zdravi prehrani in prehrani v različnih starostnih obdobjih ter načinih prehranjevanja. Če vas zanima kakšne so kitajska, italijanska ali npr. mehiška kuhinja, jih boste skozi celoletne praktične vaje dodobra spoznali. Izurili se boste v izdelovanju pogrinjkov in strežbi ter uživali v degustaciji kulinaričnih jedi.

 1. GLASBENA DELA

Temeljni namen predmeta je, da učenci uresničujejo svoje interese za glasbeno umetnost in kulturo. Pri predmetu glasbena dela lahko uspešno sodelujejo učenci z različnimi glasbenimi zmožnostmi in izkušnjami.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA:

 • učenci se ob glasbi sproščajo, z njo se ukvarjajo tudi v prostem času
 • ob glasbenih in z glasbo povezanih dejavnostih razvijajo odgovornost za skupno sodelovanje ter vrednotijo dosežke
 • navajajo se na sprejemanje obsežnejših glasbenih del
 • razvijajo sposobnosti presoje in vrednotenja glasbenih dosežkov
 • obiskujejo glasbene prireditve in o njih poročajo
 • iščejo informacije o glasbi v literaturi.
 1. ČEBELARSTVO (8. in 9. razred)

 Čebele nas spremljajo vse življenje. Otrokom so simbol pridnosti, varčnosti in skrbi za druge, odrasli občudujemo njihovo učinkovitost, socialni red in gospodarnost …Vlogi čebel v naravi in njihovem pomenu je potrebno posvečati posebno skrb, kajti čedalje bolj se zavedamo njihove vrednosti za človeka in naravo. O tem in še čem bomo spregovorili pri izbirnem predmetu ČEBELARSTVO.

 1. KEMIJA V OKOLJU (8. in 9. razred)

KEMIJA V OKOLJU je predmet, kjer se poglablja in utrjuje znanja, veščine in spretnosti, ki so jih učenci pridobili pri pouku kemije. Tematski sklopi so: raziskovanje tal, voda v našem okolju, zrak. Poudarek je na aktivnem proučevanju vode, zraka in tal ter vplivov onesnaževanja na zdravje ljudi. Osnovna učna metoda izbirnega predmeta je eksperimentalno delo, ki se izvaja v okviru terenskega, sodelovalno-raziskovalnega ali projektnega učnega dela. Učenci se urijo v natančnem opazovanju, beleženju, razvrščanju in analiziranju podatkov in informacij. Naučijo se pravilno odvzemati vzorce vode, pravilno delati s kovčki za analizo vode. Znajo prikazati vodo kot naravni vir, opišejo njeno stanje s preprostimi fizikalno-kemijskimi meritvami. Učijo se razmišljati o posledicah današnjega načina življenja v okolju, kjer so doma in ustvarjati alternativne zamisli prihodnjega trajnostnega razvoja.

 1. KEMIJA V ŽIVLJENJU (9. razred)

 KEMIJA V ŽIVLJENJU je za učence 9. razredov. Vsebina izbirnega predmeta kemija v življenju je namenjen učencem, ki jih zanima naravoslovje oziroma pomen in uporabna vrednost kemije v vsakodnevnem življenju. Učenci pri tem predmetu izberejo enega od treh področij: 1.Tekmovanje snovi; kjer spoznajo tehnike ločevanja snovi v analizni kemiji, 2.Svet brez barv bi bil dolgočasen; kjer spoznajo naravna barvila in njihovo uporabo,3. Kemija tudi diši; kjer spoznajo eterična olja in njihovo uporabo v življenju. Preko metode sodelovalnega učenja si učenci izmenjujejo dognanja in spoznanja, ki si jih lahko pridobijo preko izvajanja poskusov, uporabe različne literature, računalniških iger in animacij. Vsebina, obravnavana pri izbirnem predmetu Kemija v življenju, je preplet kemijskih, fizikalnih in bioloških tem. Učenci pri tem predmetu spoznavajo tudi pozitivne in negativne vplive kemije na človeka in okolje.

(Skupno 447 obiskov, današnjih obiskov 1)