Lokalni pridelovalci in dobavitelji hrane na naši šoli

SADJARSTVO FICKO: Predelava sadja, marmelade, Martin Ficko s.p.

KISANJE ZELJA IN  REPE: MAJER ŠINKO LJUDMILA

ŠTRUČKA: Pekarna, slaščičarna in kavarna Štručka Rogašovci, d.o.o.

SADJARSKA KMETIJA ŠIPOŠ Štefan
NUDIJO:
jagode, češnje, breskve,
slive, jabolka, med

 

Šolska prehrana

Zakon o osnovni šoli določa, da mora šola za svoje učence organizirati šolsko prehrano. Pri organizaciji mora upoštevati Smernice za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih, ki jih je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanja. Zdravstveni vidik šolske prehrane je podrobneje opredeljen v naslednjih dokumentih, ki so podlaga smernic za prehranjevanje v vzgojno izobraževalnih zavodih:

 • Smernice zdravega prehranjevanja v vzgojno- izobraževalnih ustanovah )v nadaljevanju Smernice)
 • Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah
 • Priročnik z merili kakovosti za javno naročanje živil v vzgojno-izobraževalnih ustanovah.

V Smernicah je zapisano, da ne obravnavajo kakršnekoli alternativne oblike prehranjevanja v okviru organizirane prehrane v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

Smernice prav tako ne obravnavajo specifičnih prilagoditev posameznih obrokov za otroke, katerih bolezni so povezane z motnjami prebave in presnove, deficitom posameznih hranil ali jemanjem določenih zdravil. V tem primeru je potrebno, na podlagi lečečega zdravnika otroka, individualno posvetovanje med starši, organizatorjem prehrane in po potrebi kliničnim dietikom, ki predlaga jedilnike za predpisane diete, in prilagoditev ponujenih obrokov v okviru organizirane prehrane omenjenim zdravstvenim zahtevam.

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06 – UPB z vsemi pripadajočimi spremembami) je izbrani osebni zdravnik za mladoletne osebe do dopolnjenega 19. leta starosti lahko specialist pediater ali specialist šolske medicine, izjemoma je lahko specialist splošne medicine (družinski zdravnik) ali zdravnik splošne medicine s podiplomskim študijem iz zdravstvenega varstva žensk, otrok in mladine.

Subvencioniranje šolske prehrane

Upravičenci do subvencije za malico so tisti dijaki, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo naslednje kriterije:

 • do polne subvencije za malico oziroma do v celoti brezplačne malice so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače v RS.
 • polna subvencija kosila pripada učencem (ki se redno izobražujejo in so prijavljeni na malico), pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v veljavni odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji, ne presega 36 % neto povprečne plače.
 • Subvencijo za malico lahko ne glede na zgoraj navedene pogoje dobijo tudi učenci, ki so nameščeni v rejniško družino in učenci, prosilci za azil. Učencem, ki so nameščeni v rejniško družino pripada tudi subvencija za kosilo.
 • Učencem, ki bivajo v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in se šolajo izven zavoda pripada pravica do subvencije v višini cene malice.
 • Vloge za uveljavljanje subvencije malice in kosila na centru za socialno delo ni več treba oddajati, saj bodo vzgojno-izobraževalni zavodi upoštevali uvrstitev v dohodkovni razred na osnovni podatkov o povprečnem mesečnem dohodku na osebo, ugotovljenem v veljavni odločbi o otroškem dodatku.
 • Vloga za subvencijo malice in subvencijo kosila se na centru za socialno delo odda samo v primeru, če družina učenca ne razpolaga z veljavno odločbo o otroškem dodatku.
Odgovorno s hrano – We Eat Responsibly!

Odgovorno s hrano – We Eat Responsibly!

Projekt Ekošola kot način življenja bomo v šolskem letu 2016/17 nadgradili z vključenostjo v mednarodni projekt Odgovorno s hrano / We Eat Responsibly!, katerega osrednja tema je hrana, vpliv hrane na naše zdravje in življenjski slog.

V pilotnem projektu Odgovorno s hrano sodelujejo še ekošole iz osmih držav in sicer Bolgarije, Češke, Hrvaške, Latvije, Malte, Poljske in Romunije. Projekt je eden prvih poskusov v EU, ki bo obravnaval ključna vprašanj porabe hrane v šolskih programih.

Cilji projekta:

 • Izobraževanje za trajnostni življenjski slog
 • Učenci vodijo do sprememb
 • Aktivni starši
 • Vključevanje lokalnih skupnosti
 • Dobre zamisli posredujemo naprej

Odgovornost pri hrani se začne že z izbiro živila, ki ga zaužijemo, zato bomo tekom leta več pozornosti namenili odgovorom na vprašanja: Kaj jemo? Koliko odpadkov nastane pri tem? Od kje prihaja hrana? Kdo jo prideluje in predeluje? Ali ravnamo odgovorno s hrano?…

Vsi zaposleni na šoli se bomo trudili vzgajati in izobraževati za zdrav način življenja v zdravem okolju s poudarkom na odgovornem ravnanju s hrano.

Več o projektu Odgovorno s hrano! (We Eat Responsibly!) si lahko preberete na spletni strani Ekošole:  http://www.ekosola.si/projekt-odgovorno-s-hrano/

Projekt sofinancira Evropska unija.

Povezava na anketo za starše: odgovornoLogo

Koordinatorici: Klavdija Gomboc, Andreja Burina

 

 

 

 

 

Stran 10 od 10« Prva...678910