OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2018/19

SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. in 9. razred)

Učenci bodo spoznali prehrano kot vir zdravja: učili se bodo o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi v praksi – pri kuhanju.

Imaš veselje do dela v kuhinji? Si rad pripraviš kaj dobrega za pod zob in te zanima zdrava prehrana?

 

DRUGI TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA (7., 8. in 9. razred)

»Yes English?«, »No English?«. Še nikoli ni bolj veljal kot velja danes pregovor »kolikor jezikov znaš, toliko veljaš«.

Pri izbirnem predmetu angleščina boš uril vse ravni jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku. Skozi jezikovne funkcije in različne teme se poglabljajo ne samo jezikovno znanje, temveč tudi jezikovne spretnosti. Učenci boste ob koncu treh let učenja dosegli osnovno stopnjo sporazumevanja v tujem jeziku – angleščina.

 

ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (7. in 8. razred)

Učenci boste raziskovali preteklost svojega domačega kraja, pri tem razvijali  različne tehnike pridobivanja podatkov v knjižnicah, arhivih in muzejih ter  analizirali različne zgodovinske vire.

Pridružite se nam v razburljivem potovanju odkrivanja in raziskovanja! J J

 

ŠPORT ZA SPROSTITEV (7., 8. in 9. razred)

Učencem z izbirnim predmetom omogočamo zdrav telesni razvoj kakor tudi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Učenci boste izpopolnjevali športna znanja ter oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja, ki ga lahko udejanjite preko rednega ukvarjanja s športom tako v šoli kot tudi v prostem času. Če želite občutiti sprostitveni vpliv športne vadbe, se nam pridružite!

 

IZBRANI ŠPORT – NOGOMET (7., 8. in 9. razred)

Učenci boste spoznali pravila igranja odbojke/nogometa, seznanili pa se boste tudi s praktičnimi vsebinami odbojkarske ali nogometne igre. Pri tem bomo razvijali tudi sposobnosti timskega dela, naučili se bomo premagovati in reševati probleme tako na športnem kakor tudi na drugih področjih.

 

LIKOVNO SNOVANJE (7., 8. razred) 

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika, ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja.

Pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE II (8. razred) bodo učenci nadgrajevali že pridobljena znanja.

 

GLASBENI PROJEKT (7., 8. in 9. r)

Kdo ga lahko izbere: učenci 7., 8. in 9. razreda

Pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo. Izbirni predmet glasbenega področja je zasnovan zelo široko in predstavlja možnost združevanja različnih področij umetniškega ustvarjanja, na primer: besede in glasbe, likovnih umetnin in glasbe ali povezav vseh.

Kaj lahko delamo:

  • Izvedemo lahko z glasbo povezano predstavo.
  • Zvočno lahko opremimo različne dogodke.
  • Raziskujemo, predstavimo in objavimo glasbeno zapuščino domačega okolja.
  • Raziskujemo in predstavimo glasbene dejavnosti posameznikov, ustanov, društev, izvajalcev, zanimivih glasbenih osebnosti.
  • Spoznavamo glasbene poklice in področja ustvarjanja nekoč in danes.

 

TURISTIČNA VZGOJA  ( 7., 8. in 9. r)

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je  vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot mož;no področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci

pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku.

 

POSKUSI V KEMIJI (8. in 9. razred)

Učenci boste pri izbirnem predmetu spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop (postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov, preizkušanje, zbiranje in beleženje ter predstavitev rezultatov, povezovanje s teorijo in z življenjskim okoljem …)

 

RASTLINE IN ČLOVEK (7., 8. in 9. razred)

Ali veš, kako pomembne so rastline za človeka? Pri izbirnem predmetu boš  razširjal in poglabljal znanje o rastlinah, izoblikoval pozitiven odnos do njih, saj rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali (se ne gibljejo, oglašajo itd.), spoznal boš, da nas rastline spremljajo že od našega nastanka – da so bile človeku vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd., spoznal boš različne rastline in njihovo uporabno vrednost ter spoznal, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega delovanja. Postani zagovornik in branitelj rastlin!

 

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)