OPISI OBVEZNIH IZBIRNIH PREDMETOV za šolsko leto 2017/18

 1. ŠOLSKO NOVINARSTVO (7., 8. in 9. razred)

Pil, National Geographic Junior, Moj planet, Gea … V njih lahko preberemo marsikaj zanimivega in poučnega. Kako pa lahko sami napišemo dober prispevek? Kako na zanimiv način poročati o dogodkih na šoli in v domačem kraju? Kakšne so vloge urednika, lektorja, fotografa? Kako urediti časopis? Kakšna je razlika med novico in komentarjem? Na vsa zastavljena vprašanja bodo učenci dobili odgovore pri izbirnem predmetu šolsko novinarstvo. Spoznavali bodo različne zvrsti informativnega in interpretativnega pisanja (vest, poročilo, anketa, intervju, komentar, uvodnik ipd.) ter jih tudi sami tvorili. Zbirali bodo časopisne prispevke, jih analizirali in kritično ovrednotili.

2. SODOBNA PRIPRAVA HRANE (7., 8. in 9. razred)

Učenci bodo spoznali prehrano kot vir zdravja: učili se bodo o pomembnosti varne, varovalne, mešane in uravnotežene prehrane ter o samem načinu prehranjevanja. Pridobljeno znanje pa bodo uporabili tudi v praksi – pri kuhanju.

Imaš veselje do dela v kuhinji? Si rad pripraviš kaj dobrega za pod zob in te zanima zdrava prehrana? Se vidimo pri urah SPH.

3. GLEDALIŠKI KLUB (7., 8. in 9. razred)

Imaš rad gledališče? Rad sam nastopaš in se preizkušaš kot igralec? Morda samo razmišljaš o tem, da bi nastopal, pa še nisi prepričan, ali je to zate? Pri izbirnem predmetu gledališki klub imaš možnost, da ugotoviš, ali si rojen za igralca. Znašel pa se boš tudi v vlogi režiserja, dramaturga, kostumografa. Spoznal boš delo v gledališču, si morebiti ogledal kakšno gledališko predstavo … Pridi in odkrij tančico nad skrivnostmi gledališke umetnosti.

4. ROMSKA KULTURA (7., 8. in 9. razred)

V okviru tega predmeta bo učencem omogočeno pridobivanje znanja o romski zgodovini, romski kulturi kot načinu življenja in o romski kulturni ustvarjalnosti v preteklosti in danes ter hkrati tudi razvijanje sposobnosti in občutljivosti za razumevanje načinov življenja različnih etničnih skupnosti, ki sobivajo na istem prostoru. Učenci in učenke se s pridobljenimi znanji ter zmožnostmi usposabljajo za reševanje porajajočih se etičnih vprašanj in problemov, ki jih znajo kritično vrednotiti. Pedagoški proces je naravnan tako, da pospešuje razvoj osebnostnih lastnosti, ki učencem omogočajo uveljavljanje temeljnih civilizacijskih vrednot ter aktivnega državljanstva.

Predmet romska kultura postavlja učence v dejaven in spoštljiv odnos do etnične identitete in kulture ter občih kulturnih in civilizacijskih vrednot. Izrazito se opira na vrednotno/vrednostno podstavo pluralne družbe, zlasti na vrednote, ki omogočajo razvoj demokratične in humane skupnosti, ki spoštuje kulturne pravice, ki so sestavina človekovih pravic.

5. RASTLINE IN ČLOVEK (7., 8. in 9. razred)

Ali veš, kako pomembne so rastline za človeka? Pri izbirnem predmetu boš  razširjal in poglabljal znanje o rastlinah, izoblikoval pozitiven odnos do njih, saj rastline ne kažejo izrazitih reakcij kot živali (se ne gibljejo, oglašajo itd.), spoznal boš, da nas rastline spremljajo že od našega nastanka – da so bile človeku vedno posreden ali neposreden vir hrane, zdravja, zaščite itd., spoznal boš različne rastline in njihovo uporabno vrednost ter spoznal, da je veliko rastlin v Sloveniji ogroženih zaradi človekovega delovanja. Postani zagovornik in branitelj rastlin!

6. VERSTVA IN ETIKA (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet je triletni predmet, kjer boš spoznal različne kulture in verstva ter izpopolnil svoja znanja s področja zgodovine, geografije in etnologije. Izbirni predmet je zasnovan kot triletni predmet, zato ga lahko izbereš v vseh zadnjih treh letih šolanja.

Kaj pomenijo besede sinagoga, kasta, ramadan, advent? Kdo je dalajlama? Kdo je bil Mojzes? Kaj so verjeli Maji? Kdo je bil David, ki ga prikazuje Michelangelov kip?

Spoznaj kulturno zakladnico ljudi, ki je skoraj ne poznamo več … Spoznaj tudi bogastvo naše kulturne zakladnice in dosežke človekove kulture.

7. VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI (7., 8. in 9. razred)

Raznovrstne naravne nesreče pomenijo veliko nevarnost za ljudi in okolje, če nanje nismo ustrezno pripravljeni in pravočasno ter primerno opozorjeni. Izrednega pomena je tudi, da ob morebitni nesreči vemo, kako ukrepati.

Pri izbirnem predmetu boš spoznal pojave naravnih in drugih nesreč kot stalnih spremljevalcev človeštva. Spoznal boš ukrepe za preprečevanje nesreč in se naučil ustrezno ukrepati pred nesrečami, med njimi in po njih. Poudarjeni bodo vloga sodobne družbe, način življenja, odnos do okolja in njihov vpliv na nastanek nesreč.

Aktivno bomo sodelovali tudi z gasilci in s civilno zaščito, ki nam bodo prikazali pomen svojega dela.

8. DRUGI TUJI JEZIK: ANGLEŠČINA (7., 8. in 9. razred)

»Yes English?«, »No English?«. Še nikoli ni bolj veljal kot velja danes pregovor »kolikor jezikov znaš, toliko veljaš«.

Pri izbirnem predmetu angleščina boš uril vse ravni jezikovnih zmožnosti v tujem jeziku. Skozi jezikovne funkcije in različne teme se poglabljajo ne samo jezikovno znanje, temveč tudi jezikovne spretnosti. Učenci boste ob koncu treh let učenja dosegli osnovno stopnjo sporazumevanja v tujem jeziku – angleščina.

Izbirni predmet si lahko izbereš v 7., 8. in 9. razredu.

9. RAZISKOVANJE DOMAČEGA KRAJA IN VARSTVO NJEGOVEGA OKOLJA (9. razred)

 »Poti sveta te vodijo in vabijo, ne da bi vedel kam. Domači kraj v tebi pusti sledi za vedno.« (P. P.)

Pri izbirnem predmetu raziskovanje domačega kraja in varstvo njegovega okolja učenci raziskujejo domači kraj in spoznavajo posebnosti življenja v njem, predvsem v povezavi z varstvom okolja. Vsebine se povezujejo z vsebinami geografije kot obveznega predmeta, jih razširjajo, poglabljajo ter konkretizirajo. V okviru izbirnega predmeta bomo na različne načine spoznavali življenje v domačem kraju in njegovi ožji ter širši okolici. Proučevali bomo naravnogeografske poteze (kamnine, prsti, rastlinstvo, podnebje, vodovje …) in družbenogeografske poteze (gospodarstvo, prebivalstvo, oskrba, promet …) našega okoliša. Do novih spoznanj bomo prišli predvsem s terenskim delom in z raziskovalnim pristopom, npr. šteli bomo promet, kartirali okolico šole, anketirali lokalno prebivalstvo, merili temperaturo zraka, spoznavali lokalne običaje ipd.

Vabljeni!

10. ODKRIVAJMO PRETEKLOST MOJEGA KRAJA (7. in 8. razred)

Učenci boste raziskovali preteklost svojega domačega kraja, pri tem razvijali  različne tehnike pridobivanja podatkov v knjižnicah, arhivih in muzejih ter  analizirali različne zgodovinske vire.

Pridružite se nam v razburljivem potovanju odkrivanja in raziskovanja!

11. POSKUSI V KEMIJI (9. razred)

BA + NA2 = BANANA – Kdo pravi, da je kemija težka?

Učenci boste pri izbirnem predmetu spoznali metode varnega eksperimentalnega dela v kemiji, razvijali eksperimentalne spretnosti in eksperimentalni pristop (postavljanje hipotez, opazovanje in opisovanje pojavov,preizkušanje, zbiranje in beleženje ter predstavitev rezultatov, povezovanje s teorijo in z življenjskim okoljem …)

12. ŽIVLJENJE ČLOVEKA NA ZEMLJI (8. razred)

Izbirni predmet življenje človeka na Zemlji dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta geografije. Poudarek predmeta je na spoznavanju odnosa med človekom in naravo ter odvisnost človeka od nje. Učenci podrobneje spoznavajo življenje človeka na različnih območjih na Zemlji, kjer so pogoji za življenje drugačni kot pri nas. Učenci lahko predmet obiskujejo 1 leto.

13. INFORMACIJSKO OPISMENJEVANJE (9. razred)

Informacijsko opismenjevanje zajema vse elemente informacijske pismenosti s poudarkom na uporabi specializiranih podatkovnih zbirk in z njihovo pomočjo dosegljivih informacij. Informacijska pismenost je sposobnost pridobiti, vrednotiti in uporabiti informacije iz različnih virov. Je razširjen koncept tradicionalne pismenosti, ker se veže na uporabo kateregakoli sistema znakov in vključuje razumevanje ter ustvarjalno rabo informacij, posredovanih tudi s sodobno tehnologijo, sodobnimi računalniškimi in komunikacijskimi viri.

 14. ŠPORT ZA ZDRAVJE (7., 8. in 9. razred)

Program šport za zdravje je namenjen nadgradnji tistih vsebin redne športne vzgoje, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje (splošna kondicijska pripravljenost, atletika, ples, ena od športnih iger, plavanje). Vsebine in izpeljava izbirnega predmeta omogočajo spoznavanje različnih vplivov gibalnih dejavnosti na zdravje, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve.

 15. ŠPORT ZA SPROSTITEV (7., 8. in 9. razred)

Učencem z izbirnim predmetom omogočamo zdrav telesni razvoj kakor tudi razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti. Učenci boste izpopolnjevali športna znanja ter oblikovali odgovoren odnos do lastnega zdravja, ki ga lahko udejanjite preko rednega ukvarjanja s športom tako v šoli kot tudi v prostem času. Če želite občutiti sprostitveni vpliv športne vadbe, se nam pridružite!

16. IZBRANI ŠPORT – ODBOJKA ali NOGOMET (7., 8. in 9. razred)

Učenci boste spoznali pravila igranja odbojke/nogometa, seznanili pa se boste tudi s praktičnimi vsebinami odbojkarske ali nogometne igre. Pri tem bomo razvijali tudi sposobnosti timskega dela, naučili se bomo premagovati in reševati probleme tako na športnem kakor tudi na drugih področjih.

 17. LIKOVNO SNOVANJE (7., 8. in 9. razred)

Izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE I  (7. razred) dopolnjuje vsebine iz rednega predmeta likovne vzgoje. Poudarek predmeta je na spoznavanju, odkrivanju in razvijanju učenčeve ustvarjalnosti.

Svoje znanje bodo učenci poglabljali tudi tako, da bodo spoznavali likovna dela umetnikov in poklice, pri katerih je potrebno znanje likovnega jezika, ter si tako oblikovali merila likovnega vrednotenja za življenje.

Ob komunikaciji in interakciji z učiteljem pri teoretičnem in praktičnem delu učenec pri predmetu razvija občutljivost zaznavanja, likovno ustvarjalno mišljenje, emocije in motorično občutljivost, točno zaznavanje, vizualni spomin, domišljijo in motorično spretnost. Pomemben cilj predmeta je priprava učenca za sodelovanje v kulturnem življenju ožjega in širšega okolja.

Pri izbirnem predmetu LIKOVNO SNOVANJE II (8. razred) in LIKOVNO SNOVANJE III (9. razred) bodo učenci nadgrajevali že pridobljena znanja.

18. RETORIKA (9. razred)

Verjetno si v času šolanja moral pripraviti že veliko govornih nastopov. Nisi vedel, kaj bi o določeni temi povedal? Ti je bilo nerodno nastopati pred sošolci? Te je skrbelo, kaj si bodo mislili o tvojem nastopu? So se ti med nastopom potile roke? Si morda preprosto le čakal, da bo nastop čim prej za tabo? Če bi rad izboljšal svoje javno nastopanje in postal boljši govorec in govornik, se nam pridruži pri predmetu RETORIKA.

Spoznal boš, kaj je retorika, zakaj se je je koristno učiti, seznanil se boš z etiko dialoga, naučil se boš argumentirati svoje trditve, spoznal boš razliko med dobrimi in slabimi argumenti, naučil se boš oblikovati prepričljiv govorni nastop, izvedel boš tudi, kako pomembni so za uspešno prepričevanje značaji (govorca), strasti (poslušalcev) in neverbalna komunikacija. Učil se boš torej javnega nastopanja, jasnega izražanja svojih stališč ter mnenj, učinkovitega prepričevanja in argumentiranja.

19. ŠAH – ŠHO (7., 8. in 9. razred)

»Šah imenujemo kraljevska igra, ne zato ker v njej nastopa kralj in ne zato ker so jo igrali kralji, temveč zato ker je s svojo poštenostjo, neizčrpno vsebino in lepoto stvaritev igra nad igrami, v vzgojnem in kulturnem pomenu.«    (Milan Vidmar, šahovski velemojster)

Šahovska igra še dandanes osvaja milijone ljudi s svojimi neskončnimi možnostmi in obenem razvija logično in abstraktno mišljenje, smisel za taktičnosti in borbenost ter smisel za filozofijo in umetnost.

Izbirni predmet šah 1- osnove lahko izberejo čisti začetniki ali pa tudi izkušeni šahisti. Pri predmetu se obravnavajo vsi osnovni elementi šahovske igre, zgodovina nastanka kraljeve igre, šahovnica in figure, njihova vrednost ter kako z njimi igrati. Predmet je naravnan teoretično in praktično, učenci se imajo možnost preizkusiti tudi na tekmovanju. Pri predmetu bomo skratka razkrivali skrivnosti šahovske igre.

 20. VEZENJE (7., 8. in 9. razred)

Predmet je namenjen vsem, ki si želite pobliže spoznati umetnost ustvarjanja z barvnimi nitkami. Pri predmetu bomo spoznali nekaj osnovnih vbodov, s katerimi lahko izvezemo lepe prtičke, prte, zavese, okrasimo torbe, majice, voščilnice … Ustvarili bomo unikatne izdelke, ki jih boste lahko podarili vam najbližjim osebam ob praznikih in posebnih priložnostih, ter jih razveselili s trajnim spominom.

21. MATEMATIČNA DELAVNICA (7., 8. in 9. razred)

Matematika je več kot le računanje, je tudi razmišljanje, spoznavanje, učenost, umetnost, orodje, ki ga uporabljamo povsod in ob vsaki priložnosti.

Pri predmetu se bomo ukvarjali z različnimi dejavnostmi, izmenjevali bomo svoje ideje in razumevanje matematike s svojimi sošolci in učiteljico.

Uporabo znanj, ki jih dobite pri rednem pouku matematike, bomo prikazali na zanimiv način in vpeljali njihovo uporabo v vsakdanje življenje.

Matematična delavnica je sestavljena iz treh enoletnih izbirnih predmetov: MATEMATIČNA DELAVNICA 7, MATEMATIČNA DELAVNICA 8 in MATEMATIČNA DELAVNICA 9. Smiselno je, da učenec obiskuje delavnico, ki se navezuje na razred, ki ga obiskuje, učenec pa lahko obiskuje MATEMATIČNO DELAVNICO 8 ALI 9 tudi, če predmeta ni obiskoval v predhodnem razredu.

– V 7. razredu se učenci seznanijo s sklopi: logika, štetje, nenavadna aritmetika, tlakovanje.

– V 8. razredu se učenci seznanijo s sklopi: zgodovina matematike, drugačna geometrija, miselne igre, geometrija s prepogibanjem papirja.

– V 9. razredu se učenci seznanijo s sklopi: diofantske enačbe in aritmetične uganke, telesa in prostor, matematika šifriranja in fraktali.

22. RAČUNALNIŠTVO (7., 8. in 9. r)

Je predmet, pri katerem boš pridobil temeljna znanja računalniške pismenosti, ki jih v sodobnem svetu potrebujemo vsi in nam omogočajo lažje vključevanje v sodobno informacijsko družbo. Pridobljena znanja so prenosljiva in uporabna na vseh področjih človekovega življenja.

Računalništvo je predmet, ki je sestavljen iz treh enoletnih predmetov: UREJANJE BESEDIL, MULTIMEDIJA IN RAČUNALNIŠKA OMREŽJA.

UREJANJE BESEDIL

Delo poteka v računalniški učilnici. Z uporabo spletnega brskalnika bomo razvijali komunikacijske sposobnosti, spoznali bomo delo v spletni učilnici in pripravili projektno nalogo z urejevalnikom besedil. Delo poteka v šoli, zato doma ne potrebuješ računalnika. Pridobljena znanja boš z lahkoto kasneje uporabljal pri drugih predmetih pri pisanju različnih seminarskih nalog.

Predmet lahko izberejo učenci v 7., 8. ali 9. razredu.

 MULTIMEDIJA

Predmet lahko izberejo učenci 8. in 9. razreda. Pri predmetu nadgradimo  znanje, katerega smo pridobili v 7. razredu, vendar obiskovanje predmeta urejanje besedil ni pogoj za vključitev v predmet multimedija.

Spoznali bomo elektronske prosojnice, s katerimi lahko inovativno predstavimo informacije, delo s slikami, zvokom in z video animacijami. Pripravili bomo video predstavitev informacije. Pridobljeno znanje pa ti bo v pomoč pri pripravi predstavitev pri drugih predmetih.

RAČUNALNIŠKA OMREŽJA

Predmet lahko izberejo učenci 9. razreda, pri predmetu nadgradimo  znanje, katerega smo pridobili v 7. in 8. razredu, vendar obiskovanje predmeta urejanje besedil ter multimedija ni pogoj za vključitev v predmet računalniška omrežja.

Pri predmetu bomo podrobneje spoznali internet ter njegovo delovanje, pogledali si bomo, kako deluje šolsko omrežje in kako je zgrajeno ter kako nastane spletna stran.

23. ANSAMBELSKA IGRA ( 7., 8. in 9. r)

Kdo ga lahko izbere: učenci 7. 8. in 9. razreda, pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo.

Kaj bomo delali:

 • igramo na Orffova glasbila,
 • igramo ritmična ter ljudska glasbila,
 • uporabljamo glasbila, ki se jih učimo v glasbeni šoli,
 • zvočno eksperimentiramo,
 • improviziramo in glasbeno oblikujemo nove skladbe,
 • se sproščamo ob glasbenem ustvarjanju,
 • pripravimo koncert različnih zvrsti glasbe, sestavimo orkester,
 • oblikujemo spremljave različnim pesmicam,
 • oblikujemo lastna glasbila za spremljanje in ustvarjanje,
 • estetsko poustvarjamo in vrednotimo glasbeno gradivo,
 • uživamo ob oblikovanju pesmi, popevk, rondoja, menueta,
 • beremo note, partiture, ritem in vse to tudi izvajamo,
 • se gibljemo ob glasbi.

24. GLASBENI PROJEKT (7., 8. in 9. r)

Kdo ga lahko izbere: učenci 7., 8. in 9. razreda

Pouk je primeren za otroke brez glasbenega predznanja, pa tudi za tiste, ki hodijo v glasbeno šolo. Izbirni predmet glasbenega področja je zasnovan zelo široko in predstavlja možnost združevanja različnih področij umetniškega ustvarjanja, na primer: besede in glasbe, likovnih umetnin in glasbe ali povezav vseh.

Kaj lahko delamo:

 • Izvedemo lahko z glasbo povezano predstavo.
 • Zvočno lahko opremimo različne dogodke.
 • Raziskujemo, predstavimo in objavimo glasbeno zapuščino domačega okolja.
 • Raziskujemo in predstavimo glasbene dejavnosti posameznikov, ustanov, društev, izvajalcev, zanimivih glasbenih osebnosti.
 • Spoznavamo glasbene poklice in področja ustvarjanja nekoč in danes.
 • Dobrodošla je vsaka vaša ideja, ki jo potem dodelamo.

24. TURISTIČNA VZGOJA ( 7., 8. in 9. r)

Turistična vzgoja je enoletni izbirni predmet, namenjen učencem od 7. do 9. razreda. Temeljni namen predmeta je  vzgoja učencev za pozitivni odnos do turizma in turistov. Učencem naj bi vzbudil zanimanje za turizem kot mož;no področje njihovega prihodnjega poklicnega ali ljubiteljskega dela ter jih motiviral za pridobivanje znanja o turizmu kot družbenem gibanju in perspektivni gospodarski dejavnosti v domačem kraju, širši okolici in državi. Predmet povezuje in nadgrajuje znanje, ki ga učenci pridobivajo pri drugih predmetih in dejavnostih, zlasti pri geografiji, zgodovini, slovenščini in tujem jeziku pa tudi pri gospodinjstvu, likovni in glasbeni vzgoji, naravoslovju in tehniki ter pri interesnih dejavnostih, zlasti pri turističnem krožku.