Spoštovani starši,

obveščamo vas, da je sprejet Zakon o spremembi in dopolnitvi zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (UL RS, št. 88/16, v nadaljevanju ZUPJS-G), ki širi krog upravičenih učencev do brezplačnega kosila.

Do subvencije v višini cene kosila bodo od 1. 2. 2017 upravičeni:

  • učenci, ki se redno šolajo,
  • so prijavljeni na kosilo
  • pri katerih povprečni mesečni dohodek na osebi, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 36% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji.

 

Podatke o subvenciji za učence, ki so prijavljeni na kosilo, bo šola pridobila iz CEUVIZ po ustaljenem postopku.

V primeru morebitnih vprašanj, se obrnite na šolsko svetovalno delavko Andrejo Sraka, na telefon 5598770 ali preko elektronske pošte: andreja.sraka@ossv.si.

Svetovalna služba:
Andreja Sraka, univ. dipl. ped.